იურიდიული ინფორმაცია

ვებ-გვერდის წესები და პირობები

ამ ვებ-გვერდს (citroen.com.ge ) ფლობს და მართავს შპს. მეკრე (მოხსენიებული როგორც “სიტროენი” , “ჩვენ” ,  “ჩვენი” ) საიდენტიფიკაციო ნომრით 400210240 რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, რომლის იურიდიული მისამართია :გლდანის რაიონი, ქერჩის ქ. N1, თბილისი, საქართველო;  შოურუმის ფაქტიური მისამართია: ვაკე-საბურთალოს რაიონი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე-20-ე კმ, თბილისი, საქართველო. კომპანია წარმოადგენს სიტროენის ოფიციალურ იმპორტიორს საქართველოში. კომპანია შემდგომში მოხსენიებული როგორც “სიტროენ საქართველო”.

გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ პირობებს . ამ გვერდზე წვდომა მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ გვერდზე გამოქვეყნებულ წესებს და პირობებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წესები და პირობები შესაძლოა შეიცვალოს ნებისმიერ დროს წინასწარ გაფრთხილების გარეშე.

საავტორო უფლებები

ყველა საავტორო უფლება დაცულია. ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალები სიტროენ საქართველოს საავტორო ან / და ინტელექტუალური საკუთრებაა. დაუშვებელია ამ მასალების არ შეიძლება გამრავლება, გავრცელება, შეცვლა, დუბლირება, გადაცემა ან ხელახლა გამოქვეყნება სხვა ვებ-გვერდებზე Citroen Georgia- სთან  წერილობითი ნებართვის  და შეთანხმების გარეშე.

სავაჭრო ნიშანი

ვებ-გვერდზე გამოყენებული ყველა სასაქონლო ნიშანი, სახელები და ლოგოები წარმოადგენს  ” სიტროენ საქართველო”-ს საკუთრებას.  ჩვენ ვაფასებთ ჩვენი ვებ-გვერდის საჭიროებას და ვუზრუნველყოფთ მის ყველასათვის ხელმისაწვდომობას. ამ ვებ-გვერდის მოხმარება შესაძლებელია საავტორო უფლებებისა და სხვა შენიშვნების დაცვით,  მომხმარებელს არ გაქვთ უფლება მესამე მხარის უფლებები, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს ამ ვებ-გვერდზე განთავსებულ მასალებში.  დაუშვებელი ამ ვებ-გვერდზე  გამოყენებული სასაქონლო ნიშნის, სახელწოდებისა, ლოგოების თუ სხვა მასალი  რეპროდუცირებული, გვარცელება, მოდიფიცირება,გაყალდებება, გადაგზავნა და/ან გამოქვეყნება სხვა ვებ-გვერდებზე,  კომპანიის   წერილობითი თანხმობის გარეშე.

სერვისის ხელმისაწვდომობა

“სიტროენ საქართველო” ცდილობს 24 საათის განმავლობაში უზრუნველყოს საიტის ხელმისაწვდომობა, მიუხედავად ამისა, “სიტროენ საქართველო” პასუხს არ აგებს, თუ რაიმე მიზეზით ეს ვებ-გვერდი მიუწვდომელია ნებისმიერ დროს ან ნებისმიერ პერიოდში.  ვებ-გვერდთან დაკავშირება შესაძლია შეფერხდეს დროებით და გაფრთხილების გარეშე, ტექნიკური ან სარემონტო, სისტემის უკმარისობის ან სხვა მიზეზების გამო , რომელიც ცდება “სიტროენ საქართველოს” კონტროლს.

ინფორმაციის სიზუსტე

ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია  განკუთვნილია სიტროენი-ს მომხმარებლებისთვის საქართველოში და “სიტროენ საქართველო”არ იღებს პასუხისმგებლობას მასალების სათანადოობასა და ხელმისაწვდომობაზე სხვადასხვა ქვეყანაში.

მიუხედავად იმისა” სიტროენ საქართველო” განახორციელებს ყველა გონივრულ ძალისხმევას, რათა უზრუნველყოს ამ საიტის შინაარსი სიზუსტე და ინფორმაციის განახლება, წლიური განახლებების დროს სატრანსპორტო საშუალებების მარაგების და სპეციფიკაციებში განხორციელებული ცვლილებების გამო, ამ ვებ-გვერდზე ნაჩვენები პროდუქტები შეიძლება განსხვავდებოდეს უახლელსი სპეციფიკაციებისგან. “სიტროენ საქართველო” იტოვებს უფლებას ამ ვებ-გვერდზე შეცვალოს ფასები, ფერები, მასალები, აღჭურვილობა, სპეციფიკაციები, მოდელები, ხელმისაწვდომობა და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია ნებისმიერ დროს და გაფრთხილების გარეშე. “სიტროენ საქართველო” არ იძლევა გარანტიას ამ ვებ-გვერდის შინაარსის სიზუსტეზე, ადექვატურობასა ან სისრულეზე,  ” სიტროენ საქართველო” პირდაპირ იხსნის პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია უზუსტობების, შეცდომების ან უმოქმედობის შესახებ საიტის შინაარსზე.

პასუხისმგებლობა

“სიტროენ საქართველო” არ იღებს პასუხისმგებლობას, ამ ვებ-გვერდიდან ან ამ ვებ-გვერდთან დაკავშირებული ნებისმიერი ვებ-გვერდიდან ჩამოტვირთული მასალის შედეგად მომხმარებლის ზარალზე , რომელიც ნებისმიერი ვირუსის ან დესტრუქციული ხასიათის სხვა ელემენტისგან მომდინარეობს და შესაძლოა გამოწვიოს კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის, მონაცემების ან სხვა ქონების დაზიანება.
“სიტროენ ჯორჯია” არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებ გვერდებზე(ბმულებში)განთავსებული შინაარსსა და/ან მასალებზე. ამ ბმულების გააქტიურებისას თქვენ ტოვებთ “სიტროენ საქართველო”-საინფორმაციო სივრცეს, შესაბამისად სხვა რეგულაციები შესაძლოა იქნეს გამოყენებული.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

“სიტროენ საქართველო” პატივს სცემს ამ ვებ-გვერდზე შემოსული ნებისმიერი პირის კონფიდენციალურობას. ეს პოლიტიკა ასახავს  ინსფორმაციას , რომელიც “სიტროენ საქართველო”-მ  შეიძლება შეაგროვოს და შეინახოს, და განსაზღვროს მისი შემდგომი გამოყენება.

პერსონალური  მონაცემები

ამ ვებ-გვერდის გარკვეულ ფუნქციებზე წვდომისათვის აუცილებელია პირადი ინფორმაციის გარკვეული ელემენტის შეყვანა, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს: სახელს, მისამართს, ტელეფონის ნომერს, ელექტრონული ფოსტის მისამართს ან სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია (“პერსონალური მონაცემები”). როდესაც,”სიტროენ საქართველოს”ნებაყოფლობით გადასცემთ თქვენ პერსონალურ მონაცემებს, “სიტროენ საქართველოს”, შეუძლია პერსონალური მონაცემების დამუშავება მარკეტინგის, ბაზრის კვლევის, გაყიდვების მონაცემებზე დაკვირვებისა და დაგზავნის მიზნით.

“სიტროენ საქართველო”-ს შეუძლია გადაგზავნოს პირადი მონაცემები სიტროენში და სააგენტოებში ზემოხსენებული მიზნებისათვის. მესამე მხარე, რომელიც კონტრაქტის საფუძველზე უზრუნველყოფს  მომსახურების გაწევას შეიძლება დაგვიკავშირდნენ მომსახურების გასაწევად. ამ მიზნით, ასეთი კომპანიების / ორგანიზაციებისთვის ჩვენ გვჭირდება საჭირო პერსონალური მონაცემების უზრუნველყოფა. ამ კომპანიებს / ორგანიზაციებს ვავალდებულებთ მკაცრად შეასრულონ კანონით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი დებულება, როდესაც უზრუნველყოფენ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებას თქვენთვის გაწეული მომსახურების დროს.

არა პერსონალური ინფორმაცია
ზოგიერთ შემთხვევაში, “სიტროენ საქართელო”-ს შეუძლია შეაგროვოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელიც პირადად არ არის იდენტიფიცირებული. ამ ტიპის ინფორმაციის მაგალითები მოიცავს თქვენს IP მისამართს, თქვენს მიერ გამოყენებული ინტერნეტ ბროუზერის ტიპს, კომპიუტერული ოპერაციული სისტემის ტიპისა და ვებ-გვერდის დომეინს, საიდანაც თქვენ უკავშირდებით ჩვენს ვებ-გვერდს ან რეკლამას. ეს არის “სიტროენ საქართელო”-ს ვებ-გვერდის მომხმარებლების  სტატისტიკური მონაცემები ბროუზერების და ნიმუშების შესახებ და არ ახდენს მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის იდენტიფიკაციას. როდესაც მომხმარებელი სტუმრობს ჩვენს ვებ-გვერდს, ჩვენ შეგვიძლია მსგავსი ინფორმაცია ამავე მიზნით მის კომპიუტერში “cookie”-ის ან მსგავსი ფაილის სახით შევინახოთ.

“Cookies” გამოყენება
ეს ვებ-გვერდი იყნებეს “Cookies”. “Cookies” არის პატარა ტექსტური ფაილები და მას იყენებენ ვებ-გვერდები, რათა პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით  მოახდინონ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია მის მიერ შეყვანილი ინფორმაციის მიხედვით, როგორიც არის მომხმარებლის მიერ არჩეული ენა ან სხვა პარამეტრები, რომელიც არ შეიცავს არანაირ პერსონალურ ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ.”Cookies”ფალიები ინახება თქვენს კომპიუტერში მყარ დისკზე და არ გამოიწვევს თქვენი კომპიუტერის დაზიანებას.

ისინი ხელს უწყობენ “სიტროენ საქართელო”-ს მოახდინოს საკუთარი ვებ-გვერდის ადაპტაცია თითოეული ვიზიტორის მოთხოვნების შესაბამისად და გააუმჯობესოს ვიზიტორთა გამოცდილება “სიტროენ საქართელო”-ს ვებ-გვერდზე,  ძებნის პარამეტრების და ვებ-გვერდის მოახმარების მანერის დამახსოვრებით. თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტის ბრაუზერის პარამეტრების ადაპტირებთ “Cookies”-ფაილების გამოყენების შეზღუდვა ან გამორიცხვა.

პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობა
თქვენ გაქვთ უფლება,ნებისმიერ დროს, გაიგოთ თქვენი პირადი მონაცემების შესახებ, რა ტიპის პირად მონაცემებს ვამუშავებთ და/ან ვინახავთ ჩვენს ჩანაწერებში, მოითხოვოთ თქვენიპერსონალური მონაცემების განახლება, შესწორება ან წაშლა ჩვენი ჩანაწერებიდან ან/და უარი თქვას შემდგომში მისი დამუშავებაზე . ასეთ შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

მმართველი კანონი და იურისდიქცია
ეს ვებ-გვერდი შეიქმნა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად და ვებ-გვერდის ფუნქციონირება/გამოყენება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმერბის დაცვით. ვებ-გვერდთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას და საქართველოს  სასამართლოს ექსკლუზიურ იურისდიქციას.